Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Καταστατικό

 ΕΣΕ ΤΕΙ  Καταστατικό    
ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΩΝ ΤΕΙ

Άρθρο 1ο   Έδρα – Επωνυμία
Ιδρύεται Σωματείο, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Μεθώνης 10, Εξάρχεια) και φέρει την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ».

Άρθρο 2ο    Σκοποί - Μέσα
1. Σκοπός του σωματείου είναι:  
• η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του
• η συμμετοχή και παρέμβαση στο γενικότερο εκπαιδευτικού «γίγνεσθαι» της χώρας και κυρίως στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
• η μελέτη των οικονομικών και θεσμικών προβλημάτων, των μελών του και η προσπάθεια επίλυσής τους,
• η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής πείρας των μελών του επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. 
2. Οι παραπάνω σκοποί θα επιτευχθούν:
α. Με μελέτες, ομιλίες, συζητήσεις, συνέδρια, σεμινάρια 
β. Με δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά
γ. Με την έκδοση ειδικών εντύπων
δ. Με την ίδρυση και λειτουργία καταλλήλων φορέων 
ε. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο, κατά την κρίση του Δ.Σ.

Άρθρο 3ο     Σφραγίδα – Έμβλημα
Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα, που αναγράφει κυκλικά τον τίτλο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΕΙ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2008». Με απόφαση του Δ.Σ. θα καθορισθεί το έμβλημα του Σωματείου.

Άρθρο 4ο    Μέλη
1. Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα2. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει, ύστερα από αίτησή του κάθε μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ και των τεσσάρων
2. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει, ύστερα από αίτησή του κάθε μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ και των τεσσάρων βαθμίδων που έχει συνταξιοδοτηθεί, καθώς επίσης και οι Σύμβουλοι του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), οι οποίοι προέρχονται είτε από μέλη του Ε.Π. των ΤΕΙ ή ΔΕΠ των ΑΕΙ
3. Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους σε θέματα  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των ¾ των μελών αυτού.
 
Άρθρο 5ο   Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών    
1. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, και στα Όργανα Διοίκησης του Σωματείου, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
2. Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να συμμετέχουν στα Όργανα Διοίκησης του Σωματείου και στην Ελεγκτική Επιτροπή. Μπορούν όμως, να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.  
3. Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.    

Άρθρο 6ο   Διαγραφή - Παραίτηση μελών
1. Διαγράφεται από το Σωματείο, με απόφαση της Γ.Σ. το μέλος που παραβιάζει το καταστατικό, ή επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους ή καθυστερεί πέραν των δυο ετών την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων.  
2. Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από το Σωματείο, με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. 

Άρθρο 7ο    Οργάνωση 
1. Όταν ο αριθμός των μελών σε μια πόλη-έδρα ΤΕΙ, υπερβεί τα 30, μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., να ιδρυθεί τοπικό Τμήμα.   
2. Τη σύσταση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Τμημάτων ρυθμίζει εσωτερικός κανονισμός, που καταρτίζει και εγκρίνει  το  Δ.Σ .
  
Άρθρο 8ο   Διοίκηση του Σωματείου   
1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους εφόρους α) Κοινωνικών και Επιστημονικών Εκδηλώσεων και β) Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.    
2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.   

Άρθρο 9ο   Αρμοδιότητες - Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 
1. Το Δ.Σ. διευθύνει τις υποθέσεις του Σωματείου. Προγραμματίζει τις εκδηλώσεις του, αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του, προτείνει τους εσωτερικούς κανονισμούς, που εγκρίνει η Γ.Σ.    
2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε χρειαστεί, ή το ζητήσουν εγγράφως 4 τουλάχιστον μέλη του.  
3. Το Δ.Σ. συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 10ο    Καθήκοντα Μελών Δ.Σ.
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα, παρακολουθεί τις εργασίες αυτού, τη διαχείριση του ταμείου και υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου.   2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο και αναλαμβάνει την ευθύνη τομέων δραστηριότητας, που του ανατίθενται, από το Δ.Σ.    
3. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Σωματείου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης, του Δ.Σ. και υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα.  4. Ο Ειδικός Γραμματέας υποβοηθεί τον Γεν. Γραμματέα, τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. και φυλάττει τα αρχεία του Σωματείου.
5. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία του Ταμείου, προβαίνει στις εισπράξεις των συνδρομών των μελών και εκτελεί τις πληρωμές, ύστερα από έγκριση του Προέδρου.    
6. Οι Έφοροι αναλαμβάνουν τους συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, που ορίζονται στο άρθρο 8, ο ένας για τις κοινωνικές και τις επιστημονικές εκδηλώσεις, και ο έτερος για τον τύπο και τις δημόσιες σχέσεις του Σωματείου.

Άρθρο 11ο    Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου.  
2. Στην αρμοδιότητα της Γεν. Συνέλευσης ανήκουν, πέραν των κατά νόμον θεμάτων και τα εξής   
• η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ.
• η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και της ετησίας έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής  • η απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, μετά την έγκριση από τη Γ. Σ. 
• η τροποποίηση του καταστατικού 
• η διάλυση της Ένωσης και η διάθεση της περιουσίας της.    
3. Η Γεν. Συνέλευση συνέρχεται τακτικά εντός του μηνός Φεβρουαρίου, κάθε έτους έκτακτα δε όποτε το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν εγγράφως το ένα πέμπτο των μελών του Σωματείου αναφέροντας απαραιτήτως τα προς συζήτηση θέματα. 
4. Η Γεν. Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία γνωστοποιείται δημόσια πριν από δεκαπέντε (15) ημέρες και περιέχει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. Η ημερήσια διάταξη της Γεν. Συνέλευσης καταρτίζεται από το Δ.Σ. Η Γεν. Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για θέματα προς συζήτηση εκτός της ημερήσιας διάταξης, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτής.   5. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται το 50% συν ένα των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν. Συνέλευση πραγματοποιείται μετά την παρέλευση μίας εβδομάδας στον ίδιο τόπο και χρόνο με όσα μέλη παρευρίσκονται σε αυτήν.  
6. Η Γεν. Συνέλευση εκλέγει εκ των μελών της Πρόεδρο και Γραμματέα για τη διεύθυνση  των εργασιών της και την τήρηση των πρακτικών. Η Γεν. Συνέλευση μπορεί να είναι είτε  απολογιστική είτε εκλογική.
7. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση της χειρός και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Άρθρο 12ο  Εκλογή Μελών Δ.Σ.
1. Κάθε δεύτερο χρόνο η Γεν. Συνέλευση είναι εκλογική. Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) διεξάγεται μυστική ψηφοφορία από κατάλογο (ψηφοδέλτιο) μελών, που εκφράζουν εγγράφως την επιθυμία τους να είναι υποψήφιοι στα εν λόγω όργανα.
2. Από τον κατάλογο των υποψηφίων για το Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά, πλειοψηφούντες κατά σειράν επιτυχίας, υποψήφιοι, που αποτελούν το Δ.Σ. Οι υπόλοιποι αποτελούν αναπληρωματικά μέλη αυτού. Από τον κατάλογο για την Ε.Ε. εκλέγονται οι τρεις πλειοψηφούντες υποψήφιοι.
3. Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται εντός επταημέρου, το αργότερο, μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος υποψηφίου και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τον Γεν. Γραμματέα και τα άλλα μέλη του Δ. Σ.
4. Εάν ένα μέλος παραιτηθεί από το Δ.Σ. αναπληρούται από το πρώτο αναπληρωματικό, επαναλαμβανόμενης της εσωτερικής εκλογής για τις κενούμενες θέσεις του Δ.Σ.

Άρθρο 13ο  Ελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.)
1. Η Ε.Ε. διενεργεί τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου.2. Η Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων που αφορούν την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
 3. Η Ε.Ε. υποβάλλει κάθε χρόνο στην Τακτική Γεν. Συνέλευση έγγραφη έκθεση για τη διαχείριση κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος.

Άρθρο 14ο   Πόροι - Οικονομικά θέματα 
1. Πόροι του Σωματείου είναι οι εισφορές εγγραφής των μελών, οι ετήσιες συνδρομές τους, οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
2. Το δικαίωμα εγγραφής στην Ένωση και η ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
3. Το Δ.Σ. υποβάλλει στην τακτική Γεν. Συνέλευση διαχειριστικό απολογισμό ως και προϋπολογισμό για την επόμενη διαχειριστική περίοδο.    

Άρθρο 15ο   Διάλυση του Σωματείο 
1. Για τη διάλυση του Σωματείου, την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάθεση της περιουσίας του απαιτείται ειδική προς τούτο Γ.Σ. και πλειοψηφία των ¾ του αριθμού των παρισταμένων μελών, που πρέπει όμως να είναι τουλάχιστον το ½ του όλου αριθμού των εγγεγραμμένων μελών.
2. Μετά τη διάλυση του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, που αποφασίζεται κατά την ειδική αυτή Γ.Σ. 

Άρθρο 16ο   Έναρξη ισχύος καταστατικού
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από δεκαέξι (16) άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολο από την καταστατική Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουλίου 2008 και θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.


Αθήνα 2 Ιουλίου 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου