Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Λάβαμε και δημοσιεύουμε διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία από το : 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Νικολάου Σωτηρακόπουλου - Κων/νου Καρανάσιου-
Άγγελου Σιδερή και συνεργατών
Τηλ.: 210-6439430, 210-6454968, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 203, Αθήνα, T.K.11502, Τ.Θ. 16878
Fax: 210-6470470, 210-6412329 Κιν. 6937-163200
e-mail: kskaran@otenet.gr , siderisaggelos@msn.com
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ενημέρωση συνταξιούχων του Δημοσίου (καθηγητών ΤΕΙ) σχετικά με τις εκδοθείσες πράξεις αναπροσαρμογής σύνταξης καθηγητών ΤΕΙ
νόμου 4093/2012.
Για την σύνταξη και κατάθεση έφεσης καθώς και παράσταση κατά τη συζήτηση της έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κάθε συνταξιούχου (καθηγητή ΤΕΙ) κατά της πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης ν. 4093/2012 του Γ.Λ.Κ με την οποία επήλθε πρωτοφανής, μείωση της σύνταξης (αντίθετα με τις διατάξεις του Συντάγματος, με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και του Καταστατικού Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων) και μάλιστα αναδρομικά από την 1.8.2012 απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
1.                  Σύνταξη, υπογραφή και κατάθεση έφεσης στο ΙΙΙ τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης (ν. 4093/2012) που εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε σε κάθε συνταξιούχο (καθηγητή ΤΕΙ). Ακολούθως κοινοποίηση ακριβούς αντιγράφου της εφέσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο.
2.                  Εμπρόθεσμη άσκηση της έφεσης (κατάθεση), ήτοι εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε κάθε καθηγητή ΤΕΙ της προσβαλλόμενης πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης. Ως ημερομηνία κοινοποίησης στον συνταξιούχο της αναπροσαρμογής της σύνταξης, θεωρείται η εξηκοστή (60η) από την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτήν, ως Ημερομηνία Αποστολής:    …..
Συνεπώς, η ημερομηνία κατάθεσης της έφεσης αρχίζει (60) ημέρες από την αναγραφόμενη ως ημερομηνία αποστολής στην πράξη αναπροσαρμογής σύνταξης.
3.                  Υπογραφή της έφεσης από τον συνταξιούχο (καθηγητή ΤΕΙ) προς αποφυγή πληρωμής πρόσθετων εξόδων – αμοιβής κατάθεσης δικηγόρου (γραμμάτιο κατάθεσης έφεσης ΔΣΑ και ένσημα δικηγόρου)
4.                  Αποστολή εγκαίρως των κατωτέρω απαιτούμενων εντύπων προς το γραφείο μας και συγκεκριμένα:
-              Φωτοτυπικό αντίγραφο της πράξης αναπροσαρμογής συνταξιούχου
-              Φωτοτυπικό αντίγραφο της πράξης – Κανονισμού συνταξιοδότησης
-                     Φωτοτυπικό αντίγραφο του Ενημερωτικού Σημειώματος του τελευταίου τριμήνου (πριν την έκδοση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης)
-                     Συμπληρωμένη εξουσιοδότηση προς δικηγόρους με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από (ΚΕΠ, Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία)
-                     Πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (συμπληρωμένο μόνο το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ) και υπογεγραμμένο από τον συνταξιούχο.
5.                   α. Καταβολή εξόδων κατάθεσης – κοινοποίησης της έφεσης συνταξιούχου (παράβολο, ένσημα, κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή) που ανέρχονται συνολικά σε 75 ευρώ.  
β. Καταβολή αμοιβής, σύνταξης και κατάθεσης της έφεσης: 55      ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), με την έκδοση σχετικής ΑΠΥ.
γ. Καταβολή του γραμματίου παράστασης ΔΣΑ κατά την συζήτηση της έφεσης και παράστασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο (την προηγούμενη ημέρα της συζήτησης της έφεσης)
6.         Η αμοιβή προς το γραφείο μας, μετά την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης και της επιστροφής αναδρομικά των ποσών κατά τα οποία μειώθηκε η σύνταξη εκάστου συνταξιούχου – καθηγητή ΤΕΙ και της συμμόρφωσης για το μέλλον του Δημοσίου, ανέρχεται σε 2% επί του συνολικού επιστραφέντος ποσού (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
            Σημ: Εάν μας ανατεθεί η υπόθεση, η αποστολή των προαναφερομένων εντύπων – παραστατικών και η καταβολή των υπό στοιχεία 5 α, β εξόδων και αμοιβής σύνταξης κατάθεσης έφεσης, θα πρέπει να λάβει χώρα ταυτοχρόνως.
             

            Αθήνα, 26.2.2013

Με τιμή
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 203, ΑΘΗΝΑ
210 6412320, 210 6470470


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου