Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Αγαπητοί συνάδελφοι
Καλό καλοκαίρι,

ΠΡΟΣΟΧΗ : (τελευταία υπενθύμιση!!!)


 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ    

ΣΤΟ
Α΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΛΑΒΑΝ  ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΝ 04/02/2013
ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  04 /06 /2013


Σχέδιο Ένστασης 1. :
       Προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
       -Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  Δια της Διεύθυνσης Κανονισμού και εντολής πληρωμών πολιτικών  Συντάξεων και συντάξεων Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών.
       Κάνιγγος 26  - ΤΘ 1116
       101 10 Αθήνα
«επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων…
ΠΡΟΣΟΧΗ: προθεσμία 60 ημέρες από την κοινοποίηση- αρχίζει
60 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής που γράφει το έγγραφο.  (παράβολο 20 ευρώ)

Σχέδιο Ένστασης 2.  :
        Προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
        -Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  δια της Διεύθυνσης Μεταβολών και Δειγματοληπτικών ελέγχων επί των Πολιτικών Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων (Τμήμα Δ-Ε)
        Κάνιγγος 26  - ΤΘ 1116
         101 10 Αθήνα
 «παρακρατούμε από την σύνταξη… το 1/6 του ανωτέρω ποσού…»
ΠΡΟΣΟΧΗ: προθεσμία 60 ημέρες από την κοινοποίηση- αρχίζει
60 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής που γράφει το έγγραφο. 
(παράβολο 20 ευρώ)

01/06/2013
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Π. Κουλούρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου